Hỗ Trợ

CÁCH LƯU RƯƠNG VỚI CÁC MAP TRAIN QUÁI

Lưu Rương:

Lưu 1: Thành Đô, Phượng Tường, Đại lý

Lưu 2: Tương Dương, Dương Châu

Lưu 3: Biện Kinh, Lâm An

Tất cả các map train các bạn lưu bằng 3 cách lưu tương ứng với tất cả thành thị trên.

VD: Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam có thể lưu rương ở Biện Kinh và cả Lâm An.

Chỉ khi lưu đúng map train các bạn sẽ có thể trở lại địa điểm cũ và không bị mất PT. nếu khác sẽ bị mất PT và không thể quay lại điểm củ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thêm Map CTC vào Thần Hành Phù:


Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét